Nové Dvory – městská čtvrť respektující čtyři pilíře udržitelnosti: sociální, ekonomický, environmentální a kulturní

Výstavba linky metra D se stanicí Nové Dvory je příležitostí vytvořit na městských pozemcích v jejím přímém sousedství novou městskou čtvrť splňující nejpřísnější kritéria moderního urbanismu a udržitelného rozvoje. Transformaci území Nových Dvorů o celkové rozloze téměř 30 hektarů iniciovalo hl. m. Praha z pozice klíčového vlastníka pozemků v této lokalitě a pověřilo Pražskou developerskou společnost (PDS) investorsko-realizační přípravou celého území a konkrétních investičních záměrů. Investičně-realizační příprava probíhá ve spolupráci s Dopravním podnikem a městskými částmi Praha 4 a 12. Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy pořídil v roce 2022 urbanistickou studii celého území, která navrhuje jeho udržitelný rozvoj ve čtyřech aspektech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním.

„Stavba metra D a stanice Nové Dvory byly impulsem ke sjednocení pozemkového vlastnictví města v této lokalitě a k rozhodnutí zhodnotit jej výstavbou nové městské čtvrti. Po změně územního plánu, na které pracujeme, zde bude možné postavit 1.600 – 2.000 městských nájemních bytů, administrativní a maloobchodní centrum s obchody a službami a veškerou občanskou vybaveností v podobě mateřské, základní i střední školy, sportovní haly a venkovních hřišť a komunitního/kulturního centra s knihovnou. Nové Dvory nabídnou dostupné městské nájemní bydlení, až 5.000 nových pracovních míst a řadu příležitostí pro využití volného času, ať už jde o kulturu či sport,“ uvádí Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

„V rámci Nových Dvorů záměrně kombinujeme různé typy využití budoucích staveb. Kromě bydlení budou mít současní i budoucí obyvatelé k dispozici významné zastoupení všech potřebných funkcí a služeb tak, aby Nové Dvory mohly být využívány takzvaně 24/7. Lidé, kteří zde budou bydlet, zde budou moci také pracovat, nakupovat, jejich děti zde budou chodit do školy, sportovat, setkávat se s přáteli a užívat si svůj volný čas,“ říká Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti, a dodává: „cílem je vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť, která se díky vyrovnané nabídce pracovních příležitostí, obchodů a služeb stane vyhledávaným místním centrem jižní části Prahy. Nebytové prostory, se kterými v rámci projektu počítáme zejména u metra, zajistí dlouhodobou ekonomickou udržitelnost městské výstavby.“

Udržitelné město na Nových Dvorech

Územní studie, kterou pro Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, vytvořila společnost UNIT architekti, sleduje rozvoj nové části města ve čtyřech ohledech: sociálním, ekonomickém, environmentálním a kulturním:

 • Sociální
  „V naší urbanistické studii počítáme s tím, že na Nových Dvorech budou bydlet různé skupiny občanů, ať už jde o jejich věk či socioekonomický status. Záměrem hl. m. Prahy je zde vybudovat kvalitní dostupné nájemní bydlení, které bude určené především pro tzv. preferované profese (učitele, zdravotníky, policisty), pro rodiče samoživitele a samostatně žijící seniory. Co se týče bydlení je třeba zajistit návaznost na okolní zástavbu, dostatečně efektivně využít potenciál místa přímo u nové stanice metra a podpořit vytváření sousedské komunity,“ říká Jitka Molnárová z UNIT architekti, která vedla přípravu urbanistické studie.
 • Ekonomický
  V centrální části Nových Dvorů, především u budoucí stanice metra a v menší míře také na nových náměstích, se počítá s výstavbou administrativních a maloobchodních prostor. Příjmy z pronájmu nových městských nemovitostí výrazně podpoří ekonomickou návratnost veřejných investic v této lokalitě.
 • Environmentální
  Intenzivní využití lokality přímo napojené na různé druhy veřejné dopravy s dostatkem veřejných služeb včetně školství je klíčovým parametrem udržitelnosti a efektivity rozvoje této nové části města.  S tím přirozeně na Nových Dvorech vznikne také velkorysý veřejný prostor tvořený několika náměstími, z nichž některá budou propojena s parkem Jalodvorská louka. Na Nových Dvorech se počítá s rozvojem modrozelené infrastruktury, např. se zachytáváním dešťové vody tak, aby zasakovala do půdy na pozemku a nebyla odváděna kanalizací pryč, dále s kultivací parku Jalodvorská louka a s vytvořením nových zelených ploch. Výstavbou stanice metra a prodloužením tramvajové linky z Modřan město podpoří využívání městské hromadné dopravy.
 • Kulturní a vzdělávací
  Součástí návrhu Nových Dvorů je řada kulturních a volnočasových prostor, ať už se jedná o mateřskou školu, základní školu a pravděpodobně i střední školy, kulturní centrum, sportovní halu a venkovní hřiště. Nezanedbatelný význam budou mít také restaurace a kavárny, které budou otevřeny v komerční části projektu. Současní i budoucí obyvatelé již nebudou muset dojíždět často do jiných částí Prahy 4 (např. na Pankrác) nebo přímo do centra města.

Prostorový model Nových Dvorů   
PDS pokračuje v akademickém roce 2022/2023 ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT v Praze. V rámci zimního semestru se studenti Ústavu nauky o budovách podíleli na návrhu velkoformátového prostorového modelu Nových Dvorů o rozměrech 3 x 3 m. Dne 23. února proběhla vernisáž výstavy, která potrvá ve foyer FA ČVUT v Praze Dejvicích do 16. března 2023 a je přístupná široké veřejnosti.

První projekty na Nových Dvorech    
Celé území PDS rozdělila na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu 10 až 15 let. V roce 2022 vybrala ve výběrovém řízení společnost monom works, s.r.o jako tvůrce projektu a dodavatele projektové dokumentace menšího bytového souboru Jalový dvůr. Také v loňském roce PDS vypsala výběrové řízení na ověřovací objemovou studii na Projekt 09 – bytový dům Durychova a ověřovací studii na zástavbu nad stanicí metra. Další přípravné kroky budou letos následovat.

***
Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení za účelem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva MHMP předáno k hospodaření téměř 700 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6.000 – 8.000 bytů v horizontu 10 až 15 let.

Přílohy:
3x foto prostorového modelu Nových Dvorů, zdroj: PDS